Algemene voorwaarden
en privacybeleid

Het is geen interessante maar wel belangrijke stof! Want door aankoop van een toegangsbewijs of betreding van het terrein tijdens FLEVOVUUR verklaar jij je onvoorwaardelijk akkoord met de inhoud van onze algemene voorwaarden en het privacybeleid. Dus lees het toch even door! Afwijkingen van deze voorwaarden gelden alleen als je deze van de FLEVOVUUR organisatie schriftelijk bevestigd hebt gekregen.

Organisatie

FLEVOVUUR: wordt georganiseerd door het Flevovuur Organisatieteam onder leiding van Anja Westerweel, telefoon: 06-39578368, email: algemeen(at)flevovuur.nl  website: www.flevovuur.nl.  Rekeningnummer: NL32 ABNA0544374169 t.n.v. A. Westerweel.
Met ingang van 1 januari 2015 is Flevovuur de samenwerking aangegaan met Stichting Groep 7152.

DEELNEMER: Onder deelnemers wordt verstaan de vrouwen die een toegangskaart kopen voor het festival FLEVOVUUR.

TERREIN: Het evenementen terrein waar het FLEVOVUUR evenement wordt gehouden.

Doelstelling

FLEVOVUUR stelt zich ten doel:

  • eens per jaar een weekend te organiseren voor lesbische vrouwen, biseksuele vrouwen en vrouwen die met deze doelgroep sympathiseren. FLEVOVUUR staat open voor genoemde doelgroepen ongeacht hun leeftijd, land van herkomst, woonplaats, levensovertuiging of politieke voorkeur.
  • aan genoemde lesbische en biseksuele vrouwen een veilige mogelijkheid te bieden tot ontmoeting, ‘uit de kast’ zijn en zelfontplooiing, waarbij diverse ontspanning en (creatieve-) activiteiten geboden zullen worden.
  • binnen haar workshop en entertainment programma een podium te bieden aan vrouwen die zich bekwamen in de kleinkunst en de muziek.

FLEVOVUUR streeft altijd naar een locatie in of dichtbij Flevoland.

FLEVOVUUR streeft ernaar de toegangsprijs voor het weekend zo laag mogelijk te houden of te differentiëren naar inkomen zodat dit geen drempel voor deelname vormt voor vrouwen met een beperkt budget.

FLEVOVUUR is een vrijwilligersorganisatie, zonder winstoogmerk. Tegoeden komen uitsluitend ten goede aan het event.

Inschrijving & Toegangsbewijs

  1. Inschrijving voor deelname aan FLEVOVUUR is alleen mogelijk via de FLEVOVUUR website.
  2. Het aantal deelnemers voor FLEVOVUUR is beperkt.
  3. Inschrijving geschiedt voor het gehele weekend. Deelname per dag is niet mogelijk.
  4. Na betaling wordt je naam op de toegangslijst gezet.
  5. Door aankoop of op enige andere wijze verkrijging van een toegangsbewijs of betreding van het terrein tijdens FLEVOVUUR verklaar jij je als Deelnemer onvoorwaardelijk akkoord met de inhoud van deze algemene voorwaarden en de voorwaarden van het evenementen terrein.
  6. Annulering van het toegangsbewijs door een deelnemer is mogelijk, maar een betaalde deelnamebijdrage kan niet worden geretourneerd. Wel staat het de deelnemer vrij om haar toegangsbewijs aan een ander te geven of te verkopen. De deelnemer laat de organisatie van FLEVOVUUR weten wie er in haar plaats komt, compleet met voornaam, achternaam, emailadres. 

Toegang, Verblijf en Veiligheid

Bij alle activiteiten tijdens FLEVOVUUR staat de veiligheid en respect voor de omgeving en andere deelnemers voorop. Als een deelnemer situaties signaleert die tot onveiligheid kunnen leiden, dient zij deze te melden aan de organisatie en/of haar vrijwilligers.

FLEVOVUUR  is gerechtigd, zonder opgave van redenen, Deelnemer(s) de toegang tot het terrein te weigeren of van het terrein te (doen) verwijderen indien een Deelnemer(s) zich niet gedraagt conform dit artikel of, indien de organisatie FLEVOVUUR dit anderszins noodzakelijk acht, ter handhaving van de rust en orde tijdens het evenement. De Deelnemer(s) heeft in dit geval geen recht op vergoeding van het aankoopbedrag van het toegangsbewijs. Voor alle door FLEVOVUUR geleden schade ten gevolge van het overtreden van het in dit artikel gestelde zal de Deelnemer aansprakelijk zijn.

Deelnemers die bijzondere medische omstandigheden hebben, dienen dit voorafgaand aan het event te melden bij de organisatie van FLEVOVUUR.

Gebruik, bezit en het verhandelen van drugs is niet toegestaan.

Maaltijden

Maaltijden kunnen worden gereserveerd via de website en kunnen uiterlijk tot 2 weken vóór de eerste dag van FLEVOVUUR geannuleerd worden. De melding moet dan uiterlijk 12.00 uur binnen zijn bij de organisatie. Hierna is retourneren van betaalde maaltijdgelden niet meer mogelijk.

Aansprakelijkheid

Deelname aan (de activiteiten gedurende) FLEVOVUUR geschiedt volledig voor eigen rekening en risico. FLEVOVUUR is alleen aansprakelijk voor door Deelnemer geleden schade of letsel, indien dit rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van aantoonbare opzet of grove schuld van de organisatie FLEVOVUUR, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt waarvoor FLEVOVUUR is verzekerd en voor zover deze schade door die betreffende verzekering wordt gedekt.

De aansprakelijkheid van FLEVOVUUR wordt in ieder geval (maar niet beperkt tot) uitgesloten voor:
a. schade ten gevolge van handelen van derden (o.a. leveranciers, terrein verhuur, deelnemers)
b. schade ten gevolge van het niet opvolgen van instructies FLEVOVUUR en/of het niet naleven van algemene normen van openbare orde, veiligheid en fatsoen.
c. schade ontstaan door het bijwonen van het Evenement aan bijvoorbeeld gehoor en/of gezichtsvermogen.
d. schade ten gevolge van verlies, beschadiging of diefstal van de door Deelnemer zelf meegebrachte goederen.
e. (gevolg)schade ten gevolge van niet-voorzienbare wijzigingen (overmacht). Bijvoorbeeld bij aanpassing van de aanvangs- en slottijden en/of data van het Evenement.

De deelnemer is aansprakelijk voor door haar veroorzaakte beschadigingen aan tenten, apparatuur, materialen, terrein, gebouwen etc., en is verplicht veroorzaakte schade te melden bij de organisatie van FLEVOVUUR.

Ook aan de regelementen van het evenementen terrein zullen wij, als organisatie FLEVOVUUR en jij als Deelnemer, ons moeten houden. Deze regelementen kun je vinden op de website van de evenement locatie of per email bij ons opvragen.

Data, locatie & Overmacht

FLEVOVUUR doet haar uiterste best om het evenement te doen plaatsvinden op de aangegeven locatie en op de aangegeven datum. Indien dit om enigerlei reden wenselijk wordt geacht of ingeval van overmacht is de organisatie FLEVOVUUR altijd gerechtigd het evenement te verschuiven naar een andere datum, andere locatie of het evenement in zijn geheel te annuleren, zonder aansprakelijk te zijn voor enige door Deelnemer ten gevolge daarvan geleden of te lijden schade.

Onder overmacht moet je bijvoorbeeld denken aan oorlog, terreur en terreurdreiging, optreden van politie en/of brandweer, transportmoeilijkheden, brand, storingen op het terrein, weersomstandigheden alsmede de omstandigheid dat voor het evenement benodigde vergunningen niet zijn verleend c.q. deze zijn ingetrokken, geen doorgang kan vinden dan wel krachtens een daartoe gegeven bevel van het bevoegde gezag afgelast dient te worden.

Uitsluitend in geval van annulering als bedoeld in dit specifieke artikel zal FLEVOVUUR de door Deelnemer betaalde vergoeding aan de Deelnemer binnen 14 dagen na de dag waarop de annulering door de organisatie van FLEVOVUUR is bekendgemaakt terugbetalen.

Privacy

Persoonlijke gegevens van de deelnemers worden door de organisatie van FLEVOVUUR niet opgeslagen, vastgelegd, doorgegeven of gebruikt voor andere doeleinden dan in verband met FLEVOVUUR. Enkele keren per jaar zal een nieuwsbrief gestuurd worden met informatie over FLEVOVUUR naar alle bij FLEVOVUUR bekende e-mailadressen. Uitschrijven kan eenvoudig via de link onderin de nieuwsbrief.

Tijdens het event worden door FLEVOVUUR en Deelnemers foto’s en/of filmopnames gemaakt die voor publicaties kunnen worden gebruikt. Door deel te nemen aan FLEVOVUUR geeft iedere deelnemer te kennen daar geen bezwaar tegen te maken. Een uitzondering op deze bepaling is foto-materiaal dat ontstaat binnen de context van een foto-workshop. Deze foto’s zijn enkel voor privé-gebruik van de desbetreffende deelnemers, tenzij anders is overeengekomen en betreffende deelnemer toestemming heeft gegeven voor publicatie.

Auteursrecht en eigendomsrecht publicaties

Publicaties van FLEVOVUUR zijn uitsluitend bestemd voor deelnemers en vrijwilligers van FLEVOVUUR. De deelnemers zijn gehouden het auteursrecht c.q. copyright dat betrekking heeft op het event te respecteren. Dit recht houdt onder meer in dat niets van het werk gekopieerd en/of aan derden ter beschikking mag worden gesteld zonder voorafgaande toestemming van de maker.

Slotbepaling

Deze voorwaarden zijn geformuleerd door de organisatie van FLEVOVUUR en niet gedeponeerd, omdat de organisatie geen andere organisatievorm kiest dan een privé-initiatief met vrijwilligers in een non-profit model. Op deze voorwaarden is de Nederlandse Wetgeving van toepassing. Bij eventuele geschillen dienen partijen in eerste instantie een eigen regeling te treffen; in voorkomende gevallen kunnen zaken bij de kantonrechter voorgebracht worden.

Updated december 2023

Contactgegevens

Flevovuur Organisatieteam |
E: algemeen(at)flevovuur.nl | T: 06-39578368
Contactpersoon: Anja Westerweel

Bij Flevovuur realiseren wij ons dat privacy heel belangrijk is. Wij nemen jouw privacy heel serieus en wij nemen daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan zo spoedig mogelijk contact op via algemeen(at)flevovuur.nl.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij normaliter verwerken via het contact- en aanmeldingsformulier op onze website:
– Voor- en achternaam
– E-mailadres

De door jou hierboven genoemde opgegeven persoonsinformatie en/of ontvangen e-mails slaan wij op vanaf het moment dat wij jouw eerste e-mail aanvraag ontvangen. De bewaartermijn van deze gegevens bij Flevovuur is standaard 7 jaar.

Flevovuur gegevens

In het geval dat jij je via de website inschrijft voor het jaarlijkse Flevovuur evenement vragen wij je om meer informatie via een apart online inschrijfformulier – geen persoonsgegevens echter. Je bent natuurlijk niet verplicht om ons te voorzien van de gegevens, echter indien wij niet beschikken over jouw bovengenoemde informatie kunnen wij niet instaan voor een correcte levering van onze diensten.

Flevovuur verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het correct afhandelen van onze diensten. Bijvoorbeeld de reservering van jouw deelname aan festival Flevovuur.
– Het correct registreren en factureren van jouw betaling
– Als relatie van Flevovuur sturen wij je zo nu en dan een nieuwsbrief (www.Laposta.nl) voor zover je hebt aangegeven deze te willen ontvangen
– Je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je tijdig te kunnen informeren over evenement wijzigingen en/of aangevraagde diensten
– Ten behoeve van jouw online betaling van je entree ticket (via www.eventix.nl

 Keuzes voor opname van jouw persoonsgegevens
Vanzelfsprekend bieden wij je de mogelijkheid tot het veranderen, gegevensoverdraging of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op het moment aan ons is verstrekt (ofwel jouw recht tot vergetelheid). Dit verzoek kun je per e-mail richten aan algemeen(at)flevovuur.nl waarna wij de door jou opgegeven informatie zullen verwijderen uit ons bestand.
Om er zeker van te zijn dat het bovengenoemde e-mail verzoek door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Uitschrijven van onze nieuwsbrief
Onderaan iedere nieuwsbrief van Flevovuur vind je de mogelijkheid om je per direct af te melden van onze nieuwsbrief. Je mist dan natuurlijk wel onze leuke nieuwtjes en aankondigingen rondom onze activiteiten.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website heeft zeker niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers jonger dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via algemeen(at)flevovuur.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Communicatie
Wanneer je e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij je naar je persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie of dienst relevant zijn. Dit maakt het mogelijk jouw vragen te verwerken en jouw verzoeken te beantwoorden middels onze dienstverlening.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op de inhoud van websites die een link naar de website van Flevovuur bevatten. Deze websites hebben mogelijk een eigen privacyverklaring die je zelf zult moeten raadplegen.

Heb je toch een klacht met betrekking tot ons privacy beleid?
Neem dan gerust contact met ons op via algemeen(at)flevovuur.nl. We zullen dan voor een oplossing zorgen. Ook willen wij je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons